Yusuf Artar ve Salih Emre Erciyas’ın yazdığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.

Yayın Tarihi: 01/11/2015

Yayınlanan Yer: Vergi Raporu Dergisi, Kasım 2015, Sayı: 194

PDF: Türkiye A Milli Futbol Takımına Yapılan Sponsorluk Harcamalarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

ÖZET

Ülkemizde spor dallarına ilişkin yapılan sponsorluk harcamalarında amatörlük ve profesyonellik ayrımı vergilendirme bakımından oldukça önemlidir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda sponsorluk harcamalarına ilişkin birtakım düzenlemeler mevcuttur. Ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda amatörlük ve profesyonellik ayrımına ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye A Milli Futbol Takımına yapılan sponsorluk harcamalarının vergilendirilmesine ilişkin son durum, yasal mevzuat çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sponsorluk Harcamaları, Amatörlük, Profesyonellik, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu

JEL Sınıflandırması: H20, H25, H29

EVALUATION OF SPONSORSHIP EXPENSES OF TURKISH A NATIONAL FOOTBALL TEAM FROM TAXATION POINT OF VIEW

ABSTRACT

Differentiation between a sponsorship expense made by an amateur or a professional person is of great importance. There are certain regulations on sponsorship expenses in Income Tax Law no. 193 and Corporate Tax Law no. 5520. There are also provisions in Value Added Tax Law no. 3065 regarding the differentiation of sponsorship expenses made by amateur or professional people.

This article explores the most recent legislation on the taxation of sponsorship expenses made to Turkish A National Football Team.

Keywords: Sponsorship Expenses, Amateur, Professional, Turkish A National Football Team, Turkish Football Federation

JEL Classification: H20, H25, H29

1.GİRİŞ

Dilimize İngilizce’den girmiş olan “sponsor” kelimesi “destekleyici” anlamına gelir[1]. Geniş anlamda sponsorluk ise, işletmenin olağan aktivitelerinin doğrudan bir bölümü olmayan, işletmelerin imajını geliştirmek, markaların tanınmasını ya da doğrudan ürünlerinin/hizmetlerinin pazarlanmasını sağlamak için ticari yararlar elde edebileceği faaliyetlere/olaylara finansal ve materyal desteği sağlayan ticari bir yatırımdır[2].

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu[3]’nun 89/8’inci maddesine göre, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/06/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmektedir. Benzer düzenleme, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu[4]’nun 10/1-b maddesinde de yer almaktadır. 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği[5]’nin 10.3.1. bölümünde ise konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Buna göre sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir.

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

 • Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
 • Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
 • Spor malzemesi bedeli,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,
 • Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,
 • Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler,

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilmektedir.

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir. Yine Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir.

2.SPONSORLUK HARCAMASI İNDİRİMİNDE AMATÖR VE PROFESYONEL SPOR DALI AYRIMI

2.1.Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Amatörlük ve Profesyonellik Ayrımı[6]:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-b maddesinde, spor dalının profesyonel-amatör olarak ayrımının 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/06/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.

Kanunun uygulaması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca “Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı” ile belirlemeye gidilmiş ve futbol ligleri hakkında açıklık getirilmiştir. Talimatın 3’üncü maddesine göre “profesyonel futbol takımı” profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin bu liglere katılan takımlarını ifade etmektedir.

Profesyonel ligler ise, Türkiye Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligden oluşmaktadır. Buna göre bu liglerde tescil edilen takımlar profesyonel takımlardır. Dolayısıyla, bu takımlara yapılan sponsorluklarda yapılan harcamanın %50’si indirim olarak dikkate alınabilir. Diğer liglerde yer alan takımlara yapılan sponsorluk yardımlarının ise amatör spor dalına yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla sponsorluk bedellerinin tamamı indirim konusu olarak dikkate alınabilecektir.

Diğer spor dallarının ise profesyonel veya amatör spor dalı olup olmadıklarının belirlenmesi 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre belirlenecektir. Kanunun 24’üncü maddesinde yer alan “Profesyonel dallar, Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit olunur. Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir.” hükmü ile profesyonel-amatör spor dalı ayrımının nasıl yapılacağını belirtilmiştir. Şimdiye kadar bu madde çerçevesinde profesyonel olarak belirlenen bir spor dalı bulunmamaktadır.

Buna göre şu anda ülkemizde profesyonel spor dalı olarak belirlenmiş tek spor dalı futboldur.

2.2.Katma Değer Vergisi Kanunu’na Göre Amatörlük ve Profesyonellik Ayrımı:

Amatörlük ile profesyonellik ayrımına ilişkin bir diğer açıklama ise Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliği[7]’nde yer almaktadır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu[8]’nun “Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler” başlıklı 1’inci maddesinin 3/c bendine göre profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmaların tertiplenmesi ile gösterilmesi hususu Katma Değer Vergisi Kanunu’nun konusuna girmektedir. Söz konusu madde hükmüne ilişkin yukarıda bahsedilen Tebliğde amatörlük ve profesyonellik ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde “profesyonel” teriminin, bir kişinin mesleğini amatör gibi zevk için veya heves dolayısıyla değil de kazanç sağlamak ve geçimini temin etmek amacıyla yapmasını; konser kavramı ise, genel veya özel bir toplantıda herhangi bir müzik türünde ve herhangi bir çalgıyla veya sesle veya her ikisi ile birlikte yapılan müzik icrasını ifade ettiği ve sporcu ve sanatçının söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ettikleri takdirde profesyonel olarak nitelendirileceği hususları belirtilmiştir. Zira, bu faaliyetlerini belli bir menfaat karşılığında yapmakta oldukları, dolayısıyla amatör ve profesyonel ayırımı yapılırken sporcu ve sanatçıların katıldıkları gösteri, konser, maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip edilmediğine bakılması gerektiği hususları belirtilmiştir.

3.TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMINA YAPILAN SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıdaki bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Kurumlar Vergisi Kanunu açısından bakıldığında ülkemizde profesyonel spor dalı olarak belirlenmiş tek spor dalı futboldur. Profesyonel ligler ise, Türkiye Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligden oluşmaktadır. Buna göre bu liglerde tescil edilen takımlar profesyonel takımlardır. Dikkat edileceği üzere söz konusu liglerde kayıtlı olmayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, kanunen profesyonel bir spor takımı olarak belirlenmemiştir. Buna göre,  Türkiye A Milli Futbol Takımına yapılan sponsorluk harcamalarının amatör spor dalına yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla söz konusu takıma yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı indirim konusu olarak dikkate alınabilecektir.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yayımlanan Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliği’nde amatörlük ve profesyonellik ayrımına ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde “profesyonel” teriminin, bir kişinin mesleğini amatör gibi zevk için veya heves dolayısıyla değil de kazanç sağlamak ve geçimini temin etmek amacıyla yapmasını; sporcunun söz konusu faaliyetleri nedeniyle gelir elde ettiği takdirde profesyonel olarak nitelendirileceği hususları belirtilmiştir. Dolayısıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı açısından bakıldığında, söz konusu takım Katma Değer Vergisi Kanunu’nun lafzına göre profesyonellik kapsamı içerisinde değerlendirilmelidir.

4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Spor dallarına ilişkin yapılan sponsorluk harcamalarında indirilebilecek oran, amatörlük ve profesyonellik ayrımına dayanmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/8’inci maddesine göre, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/06/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmektedir.

Yine Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-b maddesinde, spor dalının profesyonel-amatör olarak ayrımının 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/06/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.

Çalışmanın 1.2. bölümünde açıklandığı üzere şu anda ülkemizde profesyonel spor dalı olarak belirlenmiş tek spor dalı futbol olup profesyonel ligler, Türkiye Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligden oluşmaktadır. Buna göre bu liglerde tescil edilen takımlar profesyonel takımlardır. Söz konusu liglerde kayıtlı olmayan Türkiye A Milli Futbol Takımı ise, kanunen profesyonel bir spor takımı olarak belirlenmemiştir. Buna göre kanımızca,  Türkiye A Milli Futbol Takımına yapılan sponsorluk harcamalarının amatör spor dalına yapılmış olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla söz konusu takıma yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı indirim konusu olarak dikkate alınabilecektir.

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Kanunu açısından bakıldığında Türkiye A Milli Futbol Takımının Katma Değer Vergisi Kanunu’nun lafzına göre profesyonellik içerisinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmaktadır.

Tüm bunların yanında,  Türkiye A Milli Futbol Takımının sponsorluğunu üstlenen kurum ve kuruluşların birçoğunun vergisel açıdan bakıldığında sponsorluk harcamasından ziyade reklam harcaması yaptıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu bakımdan, “sponsorluk” kelimesinin vergisel bağlamda doğru kullanılmadığı söylenebilir.

Sonuç olarak, her ne kadar Türkiye A Milli Futbol Takımı kanunlarda profesyonel bir spor takımı olarak belirlenmiş olmasa da, nitelik itibariyle profesyonel bir takım olduğu hususu açık olup, yapılacak bir kanuni düzenleme ile bu takımın profesyonel bir takım olarak hüküm altına alınması gerekmektedir. Diğer taraftan kanımızca şu anki yasal durum çerçevesinde Türkiye A Milli Futbol Takımına yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı indirim konusu olarak dikkate alınabilecektir.

———————————————————————————————————-

*Vergi Müfettişi

**Vergi Müfettiş Yardımcısı

[1] http://www.tdk.gov.tr

[2] R. JAVALGI, B. MARK, C. ANDREW ve L. EDWARD (1994), “Awareness of  Sponsorship and Corporate Image: An Empirical Investigation”, Journal of Advertising, December, V: XXIII, N: 4’den naklen; Keramettin TEZCAN, “Sponsorluk Harcamalarının Önemi ve Vergisel Boyutu”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 78, s. 96.

[3] 06/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 21/06/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5] 03/04/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] Bu bölüm, Yılmaz SEZER’in 23/02/2015 tarihli ve 2015-V.G/12 sayılı “Sponsorluk İndiriminde Amatör ve Profesyonel Spor Dalı Ayrımı” başlıklı makalesinin kısaltılarak alıntılanmasından oluşmaktadır. (http://www.gunceldenetim.com.tr/TR,5513/sponsorluk-indiriminde-amator-ve-profesyonel-spor-dali-.html#icerik) Erişim Tarihi: 21 Ağustos 2015

[7] 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[8] 02/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

———————————————————————————————————-

KAYNAKÇA

 • JAVALGI, B. MARK, C. ANDREW ve L. EDWARD (1994), “Awareness of Sponsorship and Corporate Image: An Empirical Investigation”, Journal of Advertising, December, V: XXIII, N: 4’den naklen; Keramettin TEZCAN, “Sponsorluk Harcamalarının Önemi ve Vergisel Boyutu”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 78
 • SEZER Yılmaz, “Sponsorluk İndiriminde Amatör ve Profesyonel Spor Dalı Ayrımı”, http://www.gunceldenetim.com.tr/TR,5513/sponsorluk-indiriminde-amator-ve-profesyonel-spor-dali-.html#icerik
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
 • Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliği
 • tdk.gov.tr

Bu yazı, bilgilendirici olduğundan www.yusufartar.com adresi üzerinden kopyala-yapıştır metodu ile siteye eklenmiştir.