Solar Impulse’ın dünya turu, 9 Mart’ta Abu Dabi’den başlayacak. Projenin Türkiye’den tek resmi sponsoru ise Sabancı Grubu şirketlerinden Brisa.

İs­viç­re­li bi­lim ada­mı ve pi­lot­lar Ber­trand Pic­card ve An­dre Borsc­hber­g’­in 10 yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı, ‘gü­neş ener­ji­li uça­k’ pro­je­si, 9 Mar­t’­ta dün­ya tu­ru­na baş­lı­yor. Hiç­bir fo­sil ya­kıt kul­lan­ma­yan ve sa­de­ce gü­neş pil­le­riy­le uça­bi­len So­lar İm­pul­se ad­lı uçak, ha­va­cı­lık tek­no­lo­ji­sin­de çı­ğır aça­cak bir ça­lış­ma ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor. Pro­je­nin ulus­la­ra­ra­sı res­mi spon­sor­la­rı ara­sı­na gi­ren tek Türk fir­ma­sı olan Bri­sa, bu ta­ri­hi yol­cu­lu­ğa ver­di­ği des­tek­le Tür­ki­ye­’nin özel sek­tö­rü­nü tem­sil ede­cek.

Ge­çen haf­ta so­nu Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri­’nin baş­ken­ti Abu Da­bi­’de, Bri­sa Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Bay­man ile bir ara­ya ge­len, So­lar Im­pul­se­’ın mu­ci­di ve pi­lot­la­rı Pic­card ve Borsc­hberg, dün­ya tu­ru ön­ce­si Tür­ki­ye med­ya­sı­nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı.

Ortaklığa 10dakikada karar verdik

Bri­sa ile or­tak viz­yo­nu pay­laş­tık­la­rı için bu yol­cu­luk­ta be­ra­ber ol­ma­ya ka­rar ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Pic­card, “B­ri­sa ile or­tak­lı­ğa ka­rar ver­me­miz sa­de­ce 10 da­ki­ka sür­dü. Sür­dü­rü­le­bi­lir te­miz ener­ji kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da ay­nı viz­yo­nu pay­la­şı­yo­ruz. Tür­ki­ye be­nim ikin­ci va­ta­nım ve bu yol­cu­lu­ğa Tür­ki­ye­’den baş­la­ma­yı ha­yal et­tim an­cak ha­va şart­la­rı izin ver­me­di” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Pic­car­d’­a gö­re sa­de­ce gü­neş ener­ji­siy­le uç­mak çıl­gın bir fi­kir­di. Bu­nu yap­mak için in­sa­noğ­lu­nun sa­hip ol­du­ğu bü­tün tek­no­lo­ji­le­ri kul­lan­dık­la­rı­nı be­lir­ten bi­lim ada­mı­nın tes­pit­le­ri­ne gö­re, fo­sil kö­ken­li ya­kıt­la­rın ye­ri­ne ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­nin kul­la­nıl­ma­sıy­la, dün­ya­da­ki kar­bon sa­lı­nı­mı ya­rı ya­rı­ya aza­la­cak.  Pic­card ve Borsc­hberg, So­lar İm­pul­se­’ın sa­de­ce çev­re de­ğil, bir ge­lir ve is­tih­dam pro­je­si ol­du­ğu­nu da vur­gu­lu­yor.

Ticari uçuşları çocuklarımız görür

Bri­sa­’nın desteğinin, bu projenin  müm­kün ol­du­ğu­nu gösterdiğini vur­gu­la­yan bi­lim adam­la­rı, ti­ca­ri uçuş­la il­gi­li şu tes­pi­ti yap­tı: “100 yıl ön­ce ilk uçak­lar uç­ma­ya baş­la­dı­ğın­da, bun­la­rın ti­ca­ri uçuş­lar­da kul­la­nıl­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı gö­rü­şü var­dı ve 25 yıl son­ra ti­ca­ri uçuş­lar baş­la­dı. So­lar İm­pul­se da bir ge­le­cek pro­je­si­dir. Bel­ki ti­ca­ri uçuş­la­rı biz gör­me­yiz ama ço­cuk­la­rı­mız gö­re­cek.”

Bu enerjiden faydalanmıyoruz

Tür­ki­ye bir gü­neş ül­ke­si ol­ma­sı­na rağmen bu ener­ji­den hiç fay­da­la­na­mı­yor. Tür­ki­ye­’ye gü­neş için gel­en Almanlar, ener­ji ih­ti­yaç­la­rı­nın yüz­de 30’nu da bu kaynaktan karşılıyor.

Tür­ki­ye­’de gü­ne­şin en yo­ğun ol­du­ğu böl­ge olan Ak­sa­ra­y’­da ye­ni fa­ali­ye­te ge­çen Bri­sa fab­ri­ka­sı­nın ida­ri bi­na­la­rı­nın ta­ma­men gü­neş ener­ji­sin­den ener­ji­si­ni al­dı­ğı bil­gi­si­ni ve­ren Ha­kan Bay­man, Tür­ki­ye­’nin bu son­suz ener­ji kay­na­ğın­dan fay­da­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Geleceği tasarlamak 

Bri­sa Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Bay­man şir­ke­tin ge­le­cek viz­yo­nu­nu, ‘ge­le­ce­ğin yol­cu­lu­ğu­nu ta­sar­la­ma­k’ ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, bu nok­ta­da So­lar İm­pul­se­’ın ken­di­le­ri için bir il­ham kay­na­ğı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bay­man şöy­le de­vam et­ti: “Dün­ya­mı­zın ge­le­ce­ği için sür­dü­rü­le­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­nın öne­mi­ne dik­kat çe­ken bu ino­va­tif pro­je­nin bir par­ça­sı ol­ma­yı, önem­li bir so­rum­lu­luk ola­rak ka­bul et­tik.”

Kaynak: Bugün/  Zafer Özcan